فاطمه جلالی

درباره من

فاطمه جلالی
image

مربی گروه آموزشی حسابداری @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

(1402/9/10)

استنادات

2

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/9/6)

استنادات

0

مقالات

2

h-index

0

مؤلفین همکار

4

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1385

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا(س)

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شاهرود

تجارب

1385-1386

کارشناس بودجه

دانشگاه علوم پزشکی

1386

کارشناس مالی

دانشگاه علوم پزشکی

1386-1388

هیات علمی

دانشگاه پیام نور

1397 تا کنون

مدیر گروه حسابداری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

حوزه مالی و تحقیقاتی

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
To Study the Effect of Investor Protection on Future Stock Price Crash Risk
Advances in mathematical finance & applications(2021)
حسن ولیان, ^فاطمه جلالی*, مهدی درویشان, محمد مهدی محمدی
بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی ، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی
تحقیقات حسابداری و حسابرسی(2020)
^فاطمه جلالی*, دکتر عباس هشی, وحید دانشی, هدی کامرانی
Investigating the relationship between product market competition and diversion of efficient investment using linear and nonlinear models
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2020)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, ^فاطمه جلالی, Sedigheh Parvaneh
گرایش احساسی سرمایه‌گذار، نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
راهبرد مدیریت مالی(2020)
9511202006, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*
گرایش احساسی سرمایه‌گذار، نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
راهبرد مدیریت مالی(2020)
9511202006, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*
تأثیر چرخه عمر شرکت ها بر سطح محافظه کاری
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2020)
الهام سادات ملکی, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
مطالعه اثر تعدیل‌کنندگی اندازه شرکت بر ارتباط بین بحران مالی، ساختار مالکیت و مدیریت مالیاتی
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی(2019)
^فاطمه جلالی, دکتر سید کاظم شمس الدینی, وحید دانشی*
To study the relationship between long – term institutional shareholders with intellectual capital of the companies listed on Tehran Stock Exchange
International Business Management(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^فاطمه جلالی, 9218331006
To study the relationship between long – term institutional shareholders with intellectual capital of the companies listed on Tehran Stock Exchange
International Business Management(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^فاطمه جلالی, 9218331006
To study the relationship of short – term institutional shareholders with intellectual capital in the companies listed on Tehran Stock Exchange
(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
To study the effect of intellectual capital on company value and investor’s reaction : Evidence on Iran Stock Exchange
(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
AN EMPIRICAL STUDY OF SAFETY CLIMATE IN SERVICE ORGANIZATION IN SEMNAN
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH(2015)
^فاطمه جلالی, ^صدیقه خورشید
An investigation of the effect of the organizational culture on the social responsibilities of an organization: the case study of the semnan universities
(2014)
^فاطمه جلالی
نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت‌های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت
فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی(2023)
9911202012, ^محمد امری اسرمی*, ^فاطمه جلالی
نقش رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری با چسبندگی هزینه
پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2022-09-20)
شکوفه رجبی گلوردی*, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
رابطه بین تلاش کارکنان با مدیریت سود، عملکرد، ارزش شرکت و رقابت بازار محصول
پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2022-09-20)
9911202001, ^محمد امری اسرمی*, ^فاطمه جلالی
رابطه بین اجتناب مالیاتی و زیان ده بودن با تاخیر در گزارش حسابرس
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2022-07-20)
9911202010, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*
رابطه بین قیمت نفت با شاخص صنایع پتروشیمی و شاخص بورس تهران با رویکردARDL
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2022-07-20)
9811202005, ^محمد امری اسرمی*, ^فاطمه جلالی
اثر تعدیلی فرصت رشد بر رابطه بین رقابت دربازار محصول و سود باقیمانده
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2022-07-20)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, 9812202005
بررسی رابطه بین جبهه گیری مدیریت و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تنوع جنسیتی هیئت مدیره
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2022-07-20)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, 9811202004
بررسی سیر تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکداری الکترونیک ایران
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^فاطمه جلالی, شکوفه رجبی گلوردی*
اثر فعالیت‌های تأمین مالی بیرونی بر هموارسازی سود با توجه به نقش تعدیل کنندگی مدیریت ریسک سازمانی
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
فائزه شاکرزواردهی*, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر شفافیت گزارشگری مالی و تقلب
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, ^علی بهرامی نسب
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رشد فروش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت(2019-12-10)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, 9611202005, 9612202002
بررسی تاثیر نقدینگی منابع مالی بر ریسک دارایی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, 9412202002
بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^فاطمه جلالی, مهدی درویشان*, ابوالفضل شادابی
بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی مالی بر واکنش سرمایه گذار نسبت به اجزای سود حسابداری
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^فاطمه جلالی*, هدی کامرانی, مهدی درویشان
کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت در صنعت گردشگری
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^فاطمه جلالی
حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک در صنعت گردشگری
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^فاطمه جلالی
نقش حسابداری محیط زیست در ساختار صنعت گردشگری و مدیریت هزینه
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
رابطه بین تقلب در صورت های مالی و معیارهای مالکیتی در حاکمیت شرکتی
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد(2015-03-11)
^فاطمه جلالی, 9111202011
تاثیر ارزش های کاری بر ارزش های اخلاقی سازمان از طریق رابطه تبادلی مدیر و زیردست
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت(2015-02-04)
^فاطمه جلالی, ^صدیقه خورشید
بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با کیفیت سود
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت(2015-02-04)
^فاطمه جلالی
بررسی نقش بودجه در توسعه عدالت اقتصادی
نخستین همایش تولید ، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی(2014-03-05)
^فاطمه جلالی, ^صدیقه خورشید
مطالعه نقش رتبه تمرکز مالکیت و نسبت تغییرات هیات مدیره با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بور اوراق بهادار تهران
همایش ملی حاکمیت شرکتی(2013-05-01)
محمدرضا عبدلی, ^فاطمه جلالی
نقش پاسخگویی در تعالی حاکمیت شرکتی در سازمان های غیر دولتی
همایش ملی حاکمیت شرکتی(2013-05-01)
^فاطمه جلالی, ^صدیقه خورشید
مقایسه تطبیقی مدلهای ارزش گذاری ابزارهای مالی مشتقه
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^علی بهرامی نسب, ^فاطمه جلالی
استفاده از ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^فاطمه جلالی, ^علی بهرامی نسب
تاثیر مولفه های فرهنگی بر کارگریزی کارکنان بر اساس مدل هافستد در بورس تهران
همایش ملی حسابداری و حسابرسی(2012-12-05)
محمدرضا عبدلی, ^فاطمه جلالی
بررسي رابطه بين محتواي اطلاعاتي اجزاي سود حسابرسي با درمانرگي مالي و عدم تقارن اطلاعاتي
عباسي زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سررسيد بدهي ها بر مديريت سود اقلام تعهدي در طي چرخه عمر شركتها
ميرخليلي فاطمه سادات(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان بكار گيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در شهرك هاي صنعتي استان سمنان
صفاهاني رامين(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارائه مجدد صورت هاي مالي بر سياست هاي تامين مالي و پاسخگويي حسابرس
فريور سامان(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارزش انعطاف پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نظري مينا(تاریخ دفاع: 1394/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير چرخه عمر شركت و كيفيت حسابرسي بر سطح محافظه كاري
ملكي الهام السادات(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار هيات مديره و جريان نقدي آزاد روي سود تقسيمي هر سهم
خالقي علي(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سياست مالياتي متهورانه و اعضاي غير موظف هيات مديره بر تامين مالي از طريق بدهي
قرباني نيگجه مژگان(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بحران مالي بر ميزان سرمايه گذلري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران
همتيان مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خصوصي سازي بر ساختار سرمايه شركت ها
پيرنيا فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سرمايه در گردش و محدوديت هاي مالي بر بازده غير عادي شركت ها با استفاده از مدل فانا و فرنچ
دانشي وحيد(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير چرخه عمر بر هزينه سرمايه و پايداري سود
معصومي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل خطي و غير خطي در تبيين رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و سود آوري آتي در شرايط قبل و بعد از بحران مالي
صداقت الهه(تاریخ دفاع: 1395/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه سهامداران نهادي گوتاه مدت و سهماداران نهادي بلند مدت با سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهروز فر طاهره(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه فكري براظهار نظر حسابرس مستقل ، ارزش شركت و واكنش سرمايه گذار در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهروز فر نسرين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كيفيت حسابرسي و ساختار مالكيت بر محتواي اطلاعاتي سود
سجاديانفرد فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نوع اظهار نظر حسابرسي بر پايداري سود سهام تقسيمي،بازده غير عادي سهام،ساختار بدهي و جريان نقد آزاد
حامدي محدثه(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نقدينگي بر ريسك پذيري بانكها
فرجامي وحيد(تاریخ دفاع: 1397/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين تمايلات سرمايه گذار و ريسك غير سيستماتيك با قيمت گذاري نادرست سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
نيكو هانيه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نوسانات جريان نقدي ، تورم و سياست پولي بر ساختار سرمايه ، سر رسيد بدهي هاي مختلف و گرايش هاي احساسي سرمايه گذاران
نبوي الهام(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزايش حساسيت شركتها نسبت به رتبه بندي اعتباري ، كيفيت سود و قابليت مقايسه صورتهاي مالي بر نگهداشت وجه نقد
گل شكن ازگمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خصوصيات كميته حسابرسي بر قابليت مقايسه صورت هاي مالي و تاخير گزارش هاي مالي
شفيعي شكيبا(تاریخ دفاع: 1398/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پيش اعتمادي مديريت بر تامين مالي داخلي و كارايي سرمايه گذاري و مقايسه آنها در شركتهايي با مالكيت دولتي و غير دولتي
رضانيا قمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيتاثيرمسئوليتپذيرياجتماعيشركتهابرعملكردبازارمحصولواهرمماليومحدوديتمالي
اعتماد واسكسي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي و بحران مالي بر عملكرد ، ارزش و همزماني قيمت سهام
صفي طرج عظيمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر قدرت مديران اجرايي بر ريسك پذيري و ارزش شركت
خدادي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر خصوصيات مدير عامل و ويژگي هاي خاص شركت بر عملكرد با توجه به نقش تعديل كننده ساختار سرمايه
شهبازي مستان آباد منصور(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر فعاليت هاي تامين مالي بيروني بر كيفيت اقلام تعهدي ، پايداري سود، هموارسازي سود با توجه به نقش تعديل كنندگي مديريت ريسك سازماني
شاكر زواردهي فائزه(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر كيفيت گزارشگري مالي ، قيمت گذاري اقلام تعهدي و تاخير در گزارش حسابرسي
حاجي تبار زري(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افشاي اختياري اطلاعات ، ويژگي صنعت و اعتبار تجاري بر همزماني قيمت سهام
فضلي الله ابادي هانيه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر شرايط اقتصادي بر تصميمات تامين مالي ، در آمد پسماند ، سود اقتصادي و ارزش تشكيلاتي
نوروز دامغاني نسرين(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط تاخير در گزارش حسابرسي، بدهي و ارتباطات سياسي با خطر سقوط آتي قيمت سهام
اميرپور زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش رقابت در بازار محصول بر رابطه بين اعتبار تجاري با چسبندگي هزينه
رجبي گلوردي شكوفه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين كيفيت هيئت مديره،كيفيت حسابرسي و محدوديت مالي با عدم شفافيت سود
باقري سرشت فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توانايي مديريت، رفتار شركت و اثر تعاملي رقابت بازار محصول
عزيزيان نويد سامان(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه تسهيلات مالي بانك ها و وجه نقد عملياتي و اثر تعاملي آن ها بر سرمايه گذاري و سود باقيمانده
منافي مشاعل(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين جبهه¬گيري مديريت، مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و نگهداشت وجه نقد:اثرتعديل كننده تنوع جنسيتي هيئت مديره
صالحي سپيده(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نامتقارن قيمت نفت بر بازده سهام صنايع پتروشيمي و بازده بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل NARDL
عبادي جامخانه الهه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رقابت دربازار محصول ،سودباقيمانده واثرتعديلي فرصت رشد
سليمانيه محسن(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر متنوع سازي شركت بر رابطه بين جبهه گيري مديريتي، حاكميت شركتي با اهرم مالي
تجري سحر(تاریخ دفاع: 1401/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مهارت مدير عامل و مديريت ريسك سازماني بر عملكرد و جريان هاي وجه نقد آزاد شركت
كاظمي حاجي فهيمه(تاریخ دفاع: 1401/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تعديلي اندازه حسابرس بر رابطه ي بين اجتناب مالياتي وزيان ده بودن با تاخير در گزارش حسابرس
قاسمپورولوكلايي سكينه(تاریخ دفاع: 1401/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش تعديل كننده رقابت بازار محصول بر رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي با عملكرد عملياتي و بهره وري
جرگوني فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تعديل كننده محدوديت آربيتراژ و اطلاعات سود بر رابطه بين پراكندگي پيش بيني سود و بازده مازاد سهام
حسيني حديثه(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تعديلي حاكميت شركتي بر رابطه بين مخارج بازاريابي و توانايي مديريت با درآمد فروش
يارمحمدي شقايق(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصول حسابداری 2
اصول حسابداری 2

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
حسابداری بهایابی 1   (389 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری بخش عمومی   (436 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی   (466 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابدار ی
حسابرسی پیشرفته   (545 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری بهایابی 2   (598 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری پیشرفته1   (493 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
مباحث جاری در حسابداری   (461 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
مبانی حسابداری بخش عمومی   (577 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان- دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه حسابداری
jalali@semnan.ac.ir
(+98)233152578

فرم تماس